preloader

Cirurgia refractiva

La cirurgia refractiva és el conjunt de tècniques quirúrgiques destinades a corregir els defectes de refracció, és a dir, la miopia, la hipermetropia i l'astigmatisme. La seva finalitat és reduir o eliminar la necessitat de fer servir ulleres o lents de contacte. Aquestes tècniques inclouen procediments que es duen a terme sobre la còrnia (cirurgia làser) i procediments per implantar lents intraoculars (cirurgia intraocular), i s’indiquen depenent del tipus de defecte refractiu i de les característiques anatòmiques de cada ull.

Tècniques basades en LÀSER EXCIMER

LASIK o FemtoLASIK

El LASIK (Laser assisted in situ Keratomileusis) és una de les tècniques més utilitzades al món per a la correcció dels defectes refractius, i compta amb una experiència de més de 30 anys. Consisteix en aixecar una fina capa de teixit corneal a unes 100 micres de profunditat (que anomenem flap) per, seguidament, aplicar el làser excimer per modelar la curvatura corneal i eliminar el defecte de refracció. Finalment, es reposiciona el flap corneal, que s’adhereix sense necessitat de punts de sutura.
Es tracta d’una tècnica segura, ràpida (dura uns 5 minuts per ull), senzilla i eficaç, i permet que el pacient es reincorpori ràpidament a les seves activitats.

PRK o Ablació de Superfície Avançada

La PRK (Photorefractive Keratectomy) consisteix en retirar l’epiteli corneal (que és com la pell de la còrnia) per, seguidament, aplicar el làser excimer per modelar la curvatura corneal. Posteriorment es col·loca una lent de contacte terapèutica, fins que cicatritza la superfície corneal (2-3 dies).
És la tècnica d’elecció en pacients amb graduacions baixes, còrnies fines o amb alteracions biomecàniques (fins i tot en casos en els que el LASIK estaria contraindicat) i també en pacients que practiquen esports de contacte. En aquest tipus de cirurgia, la recuperació visual és més progressiva i, durant els primers 2-3 dies, el pacient pot notar algunes molèsties.

Tècnica basada en la implantació de LENT INTRAOCULAR FÀQUICA (ICL, EYECRYL, IPCL)

Consisteix en introduir una lent intraocular flexible i de material biocompatible a través d’una petita incisió, i col·locar-la per darrere de l’iris i davant del cristal·lí, sense necessitat de modificar cap estructura ocular.
Aquesta cirurgia està indicada en pacients que tenen defectes de graduació alts o que, per algun motiu, no són aptes per a la cirurgia làser.
IMG_1466